1.
En aksje er et omsettelig verdipapir som gir eieren visse rettigheter i selskapet.
ja
nei, det er ikke omsettelig (kjøpes / selges)
nei, det gir ingen rettigheter, men kan omsettes
2.
At et selskap er børsnotert (på Oslo Børs i Norge), betyr blant annet
at børsen eier selskapet
at selskapet har forpliktet seg til å være nasjonalt (norsk i Norge)
at selskapets aksjer omsettes gjennom børsens elektroniske handelssystem
3.
Den viktigste grunnen til at et selskap er børsnotert, er at
selskapets aksjer blir tilgjenglig for folk flest
selskapet får tilgang til et stort kapitalmarked
selskapet får mulighet til å kjøpe opp eller fusjonere (slå seg sammen med) andre selskaper
4.
Den som eier aksjer i et børsnotert selskap, kan delta (fysisk oppmøte eller elektronisk) på selskapets årsmøte (generalforsamlingen GF)
ja, men man må ha minimum 100 aksjer
nei, bare selskapets styre og bedriftsforsamling møter på GF
ja, og 1 aksje er nok
5.
For å kunne kjøpe og selge aksjer (og aksjefond), må man ha en konto i Verdipapirsentralen (VPS)
nei, vanlig bankkonto holder
ja
nei, det holder med konto hos megleren
6.
Kjøp og salg av aksjer skjer gjennom banken
nei, det skjer direkte via børsens hjemmeside
nei, det skjer via et meglerhus (som kan være eid av en bank) enten direkte gjennom deres nettløsning eller ved kontakt med meglerbordet pr telefon / faks
ja, banken anbefaler daglig hvilke aksjer man bør kjøpe og selge
7.
Hva er kurtasje?
betegnelse på gamle aksjebrev
betaling til megler ved kjøp og salg av aksjer
den delen av en aksjegevinst det betales skatt av
8.
Alle børsnoterte selskaper forplikter seg til å betale utbytte (en viss del av selskapets overskudd) til aksjonærene
ja
nei
ja, bare hvis overskuddet er over 10 millioner
9.
Selger man aksjer med gevinst og / eller mottar man utbytte, må man betale skatt av gevinsten / utbyttet
ja, bare av gevinst fra aksjesalget
nei
ja, skatt betales i begge tilfeller
10.
Et aksjefond er en kollektiv investering der sparepengene blir investert i hovedsak i aksjer i børsnoterte selskaper
ja
nei, man kan selv bestemme hvilke aksjer det skal investeres i
nei, fondet kan investere i alle typer verdipapirer
11.
Noen aksjefond investerer i selskaper ut fra et spesielt vurderingskriterium som kalles SRI. SRI betyr
Secured and Responsible Investment
Social Responsible Investment
Secured and Riskfree Investment
12.
Risikoen i et aksjefond er knyttet opp til utviklingen av de aller største investeringene fondet har gjort
ja, et fond er svært avhengig av de store selskapenes utvikling
aksjefond er i utgangspunktet risikofrie investeringer
nei, et aksjefond må investere i minst 16 ulike aksjer og ingen aksje kan utgjøre mer enn 10 % av fondets samlede investering
13.
Å ta risiko i aksjemarkedet betyr egentlig
muligheten for å tape alle pengene
å akseptere svingninger i verdien på det man har investert i
å ha like stor sjanse for å tape som å vinne
14.
Gruppér disse fire investeringsalternativene i riktig rekkefølge fra lavest til høyest risiko: Norske statsobligasjoner (NSO), eiendom (E), aksjer (A), bankinnskudd (B)
B - E – NSO – A
A - B – NSO – E
B – NSO – E - A
15.
En emisjon er det samme som
kapitalutvidelse med nytegning av aksjer
selskapets opptak av ny fremmedkapital
to (eller flere) selskapet som slår seg sammen
16.
En tegningsrettsemisjon 1:5 betyr
at man kan kjøpe fem nye aksjer for hver gammel aksje man eier
at man kan kjøpe én ny aksje for hver femte gamle aksje man eier
at hver femte aksjonær får retten til å kjøpe nye aksjer
17.
Hva er en aksjeportefølje?
betegnelse på den samlede verdien av alle aksjer man eier
det stedet (mappen) hvor man har samlet alle aksjene
en betegnelse på samlingen av alle aksjer (verdipapirer) man har
18.
I aksjemarkedet snakkes det ofte om likvide og illikvide aksjer. Likvide aksjer betyr
at selskapet har mye penger
at det er et uspennende og ”dødt” selskap
at det er høy omsetning i selskapets aksjer
19.
Hva er volatilitet?
et mål på svingningene i aksjekurser
et mål på omløpshastigheten av et selskaps aksjer
et mål på endringene i forskjellen mellom kjøper- og selgerkurs (spread)
20.
Selskapene på børsen plasseres i forskjellige indekser. Men hva er det egentlig en aksjeindeks forteller oss noe om?
hvilke aksjer som har den beste kursutviklingen over en periode
hvilke aksjer som har samme verdiutvikling i en gitt periode
den gjennomsnittlige verdiutvikling for en gitt gruppe aksjer over en periode
21.
Det hender at aksjer spleises eller splittes. En aksje som splittes i 1:5 betyr
at verdien av aksjebeholdningen faller til 20% av opprinnelig verdi
at man får én ny aksje for hver femte gamle aksje
at man får fem nye aksjer for hver gamle aksje
22.
Sykliske aksjer betyr
aksjer som er svært risikable å ha
aksjer der kursen svinger i takt med den generelle økonomiske utvikling
aksjer der kursen følger et spesielt, fastlagt mønster
23.
Det er ulike mål på avkastning i aksjemarkedet. Et mål kalles ”direkteavkastning”. Hva betyr det?
hvor mye man får igjen ved salg direkte i markedet
et mål på hvor mye man får i årlig utbytte i kroner
aksjer der kursen følger et spesielt, fastlagt mønster
24.
Et selskaps markedsverdi finner man ved å
multiplisere antall aksjer i selskapet med aksjekursen
dividere antall aksjer på aksjekursen
multiplisere selskapets årsresultat pr. aksje med antall aksjer det er i selskapet
25.
Hva betyr det at en aksje er dyr?
At kursen har steget mye over en kort periode
At med en slik aksjekurs verdsettes selskap vesentlig høyere enn hva de underliggende verdiene i selskapet skulle tilsi i øyeblikket
At kursen er over 500 kroner
26.
P/ E er et ofte brukt begrep for å ha en formening om hvordan en aksje er priset. Hvor finner man E’en?
I selskapets regnskap. E står for inntjening pr aksje
I børsens daglige omsetningsoversikt. E står for aksjens verdiendring
I selskapets balanse. E står for %- vis endringen i selskapets egenkapital
27.
Å ”time” markedet sier vi er vanskelig, nesten umulig. Hva betyr det å ”time” markedet?
Det betyr at man finner ut hvor lang tid det kan ta fra en aksjekurs når toppen til den når bunnen
Det betyr at man forsøker å finne det beste tidspunktet for når man vil kjøpe eller selge en aksje
Det betyr at man prøver å finne ut hvor langt tid det vil ta fra en aksje blir kjøpt til den blir solgt igjen
28.
Forventet årlig avkastning i aksjemarkedet er
11 – 14% over risikofri rente (renten på norske statsobligasjoner)
4 – 8%
6 – 10%
29.
I aksjemarkedet snakkes det ofte om bull og bear. Å være bull (bullish) i aksjemarkedet betyr
at man har sterk tro på positiv kursutvikling
at man tror at aksjemarkedet vil falle stekt (slås i bakken)
at man kler seg godt for aksjemarkedets kalde vinder
30.
Albert Einstein sa at rentes renteeffekt er universets sterkeste kraft. Hva betyr rentes rente?
at man får renter på pengene flere ganger
at verdien av sparingen øker eksponentielt ved at renten det neste året kommer på toppen av renten + verdien av investeringen året før – og slik fortsetter det
at en investering gir rente hvert år